Μετάβαση στο περιεχόμενο
Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον δικτυακό τόπο του Πατριωτικού Συνδέσμου.
Παρακαλείστε όπως διαβάσετε τους όρους χρήσης που διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας, πριν την χρησιμοποιήσετε.
Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στον χρήστη για πρόσβαση και χρήση μόνο εφόσον συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κάτωθι.
Με την πρόσβασή στην ιστοσελίδα ή τη χρήση της, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης.
Όλες οι επωνυμίες, τα σήματα και τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης
Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει και ελέγχεται από τον Πατριωτικό Σύνδεσμο. Ο Πατριωτικός Σύνδεσμος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ενημερώνοντας αυτό το μήνυμα. Οι αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές για τους χρήστες και θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτές, ανεπιφύλακτα, άνευ ετέρου τινός, με τη χρήση.
Ο Πατριωτικός Σύνδεσμος δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει συνολικά ή εν μέρει την λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ή να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της. Επίσης, η λειτουργία της ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά εξαιτίας γεγονότων  πέραν της δυνατότητας ελέγχου ή ανεξαρτήτως βουλήσεως του Πατριωτικού Συνδέσμου.

Περιορισμός ευθύνης - Δεσμοί (Links) και προς άλλες ιστοσελίδες
Ο Πατριωτικός Σύνδεσμος  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε βάρος του χρήστη, επειδή βασίστηκε σε οποιαδήποτε εν γένει πληροφορία που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα ή σε δήλωση, λάθος ή παράλειψη που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα ή σε ηλεκτρονικούς ιούς που μπορεί να μεταδοθούν στον υπολογιστή του χρήστη.
Οτιδήποτε παρέχεται στον χρήστη μέσω της ιστοσελίδας του Πατριωτικού Συνδέσμου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να αξιολογήσει ότι του παρέχεται και να ενεργήσει βασιζόμενος στην βούλησή του, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του Πατριωτικού Συνδέσμου.
Ο Πατριωτικός Σύνδεσμος  δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ιστοσελίδα η οποία περιέχει συνδέσμους προς ή από την παρούσα ιστοσελίδα. Η σύνδεση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη.

Γενικοί περιορισμοί
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την ιστοσελίδα για τους δικούς του προσωπικούς, ενημερωτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επαναχρησιμοποίηση, αναμετάδοση, προσαρμογή, δημοσίευση, πλαισίωση, ταχυδρόμηση, μετατροπή, εκπομπή ή διανομή από τον χρήστη του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δημόσιας ή εμπορικής χρήσης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.
Απαγορεύεται στο χρήστη να χρησιμοποιήσει εικόνες, ονόματα και/ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων χωρίς τη ρητή τους συγκατάθεση.
Κατ’ εξαίρεση, τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας δύναται να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για αυστηρά προσωπική χρήση. Σε περίπτωση αντιγραφής ή αποθήκευσης περιεχομένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Αυτό δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πολύ δε περισσότερο του δικαιώματος εκμετάλλευσης.
Απαγορεύεται στο χρήστη να αποστείλει στην παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε υλικό που είναι παράνομο, μπορεί να προξενήσει βλάβη, ζημιογόνο,  (περιλαμβανομένων πάσης φύσεως ηλεκτρονικών ιών), απειλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, αισχρό, σκανδαλώδες, προκλητικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή βέβηλο που θα μπορούσε να αποτελεί παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή να ενθαρρύνει την καταστρατήγηση αυτού.
Ο Πατριωτικός Σύνδεσμος δύναται να μελετήσει, συντάξει ή διαγράψει υλικό που στέλνει οποιοσδήποτε χρήστης σε αυτήν την ιστοσελίδα, χωρίς να είναι υποχρεωμένος  να το κάνει.
Ο Πατριωτικός Σύνδεσμος δύναται να ακυρώσει οποιεσδήποτε εγγραφές ή λογαριασμούς σε αυτήν την ιστοσελίδα οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων τεχνικών προβλημάτων, παραβάσεων ή κατάχρησης.

Πνευματική ιδιοκτησία
Κάθε υλικό που αποστέλλεται σε αυτήν την ιστοσελίδα θα θεωρείται  μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο και  ότι ο Πατριωτικός Σύνδεσμος έχει λάβει άδεια χρήσης του υλικού αυτού σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν.
Ο Πατριωτικός Σύνδεσμος (οι συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες ή τρίτοι που έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των σημάτων/διακριτικών γνωρισμάτων στον Πατριωτικό Σύνδεσμο ή έχουν συμβάλλει στη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας) κατέχει όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, το οποίο αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του και προστατεύεται από τους σχετικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Τίποτα σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνευθεί πως παρέχει οποιουδήποτε είδους άδεια ή δικαιώματα για τη χρήση ή τη διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή γραπτή συμφωνία του Πατριωτικού Συνδέσμου.  

Υποχρεώσεις χρήστη
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Πατριωτικού Συνδέσμου υποχρεούται να συμμορφώνεται  με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, την κείμενη νομοθεσία και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση.
Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ο κάθε χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο τον Πατριωτικό Σύνδεσμο και τα σχετιζόμενα μέρη για οποιεσδήποτε βλάβες, χρεώσεις και δαπάνες, που θα προκύψουν από τα ακόλουθα:
Οποιεσδήποτε αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συκοφαντική ή άλλη δυσφήμιση λόγω οποιουδήποτε υλικού έχει αποστείλει ο χρήστης στην παρούσα ιστοσελίδα.
Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης βλαπτικής συμπεριφοράς  εξ αμελείας ή εκ προθέσεως, η οποία έχει γίνει είτε από τον ίδιο το χρήστη είτε από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί αυτόν τον κόμβο σύνδεσης στο διαδίκτυο.
Την παραβίαση εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε από αυτούς τους όρους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4624/2019 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι ο Πατριωτικός Σύνδεσμος δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας παρά μόνον εφόσον ρητά τους ζητηθεί η συγκατάθεσή τους ως προς τη συλλογή και την επεξεργασία αυτή. Ως προσωπικά δεδομένα μάλιστα νοούνται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και fax, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται, πωλούνται ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ή παραχώρησης προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Μόνο αν έχει την προηγούμενη άδειά του χρήστη, ο Πατριωτικός Σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ως άνω πληροφορίες για :
Α) ταχυδρομική ή ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικού  υλικού
Β) Στατιστική έρευνα (αποστολή ερωτηματολόγιων)
Γ) Εκδηλώσεις, Διαγωνισμοί, Κληρώσεις.
Τα δεδομένα αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μόνον για τους ως άνω εκπεφρασμένους σκοπούς και δεν θα χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη επικοινωνία.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.

Επιστροφή στο περιεχόμενο